Handelsagenter og mellemmænd

På disse sider kan du læse mere om agentforhold og alternativer hertil

Hvad er en handelsagent?

En handelsagent er en person eller et firma, der for en anden (agenturgiveren) vedvarende har påtaget sig at virke for salg eller køb af varer ved at indhente tilbud(ordre) til agenturgiveren eller ved i agenturgiverens navn at indgå aftale herom. Handelsagenten virker på agenturgiverens regning.

Hvilke former er der for mellemmænd?

Handelsagenten er en såkaldt mellemmand.

Det karakteristiske for mellemmænd er at den ene af en aftalens parter(den såkaldte hovedmand, f. eks agenturgiveren) har givet mellemmanden beføjelse til selvstændigt at handle på hovedmandens vegne, således at hovedmanden forpligtes.

De mest benyttede mellemmandsformer er iøvrigt:

Forhandleren er den i øvrigt mest anvendte mellemmandsform. Forhandleren handler i eget navn og for egen regning.- Denne form for afsætning af ens produkter kan hyppigt være et godt alternativ til et handelsagentforhold, idet salget til slutbrugeren alene er forhandlerens anliggende. Forhandlerforhold er overvejende reguleret af aftale og købeloven.

Eneforhandleren er også en forhandler, men eneforhandleren er tilsagt en eneret til forhandling inden for et bestemt geografisk område. – Der gælder af hensyn til konkurrencen begrænsninger i muligheden for at agere som eneforhandler.
Eneforhandlerforhold er reguleret af aftale og hyppigt af EU’s konkurrenceregler.

Kommission. En aftale om kommission kan godt minde om reglerne for et handelsagentforhold. Der er dog den forskel at kommissionæren handler i sit eget navn, men alligevel for hovedmandens (kommittentens) regning.
Kommissionsforhold er reguleret af kommissionsloven.

Handelsrejsende – også betegnet repræsentant – er typisk en  funktionær, der er ansat hos hovedmanden og har til opgave at opsøge kunder med henblik på at fremme salget af hovedmandens produkter, herunder at indhente tilbud og eventuelt indgå aftale herom. – Handelsrejsende er omfattet af handelsagentlovens § 31.

Sådan laver du en handelsagentaftale

En række organisationer har udarbejdet modelkontrakter, men modelkontrakten har den ulempe, at den hyppigt ikke tager højde for de konkrete forhold. Der er derfor stor risiko for, at retsforholdet får et andet indhold end tilsigtet. Det skyldes også, at lovgivningen om handelsagentforhold tager mest hensyn til handelsagentens forhold.

Det tilrådes derfor at søge professionel assistance i forbindelse med udarbejdelse af handelsagentaftaler.

Hvad skal du være opmærksom på i en handelsagentaftale

Som agenturgiver kan du have behov for at få præciseret handelsagentens pligter under samarbejdet, idet handelsagentens pligter alene er meget vagt formuleret i lovens § 4. Efter denne bestemmelse skal handelsagenten ved udførelsen af sit hverv varetage agenturgiverens interesser og handle loyalt og redeligt.

Ifølge bestemmelsen skal handelsagenten foretage rimelige bestræbelser for at indhente tilbud og underrette agenturgiveren om indhentet tilbud. Endelig skal handelsagenten følge rimelige forskrifter fra agenturgiveren.

Da handelsagenten er en selvstændig erhvervsdrivende, er der selvsagt grænser for, hvor detaljeret agenturgiveren kan give instruks til handelsagenten – især efter at handelsagenten har påbegyndt sit virke.

Men pligter, der typisk på forhånd kan pålægges handelsagenten er:

  • Krav om besøgshyppighed hos kunderne i agenturområdet
  • Krav om regelmæssige besøgsrapporter
  • Krav om minimumsomsætning(dette punkt er det dog undertiden svært at tage den fulde konsekvens af ved manglende overholdelse)

Endvidere er det af bevismæssige grunde ønskeligt, at handelsagentaftalen forsynes med en oversigt over agenturgiverens kunder i agenturområdet og med angivelse af omsætningen det seneste år. Det kan have stor betydning ved beregning af en eventuel godtgørelse til handelsagenten.

Det er også meget hensigtsmæssigt med en oversigt over handelsagentens eventuelle andre agenturer.

Sådan kan vi hjælpe dig med en handelsagentaftale

Vi har gennem mange år hjulpet klienter med oprettelse af handelsagentaftaler tilrettet de særlige forhold, og vi bistår også gerne dig. Mød vores kompetente advokater her.

Vores hjælp kan også i høj grad være relevant i forbindelse med opgørelse ved ophør af et agenturforhold.