Samarbejdsaftaler

Læs med på siden her, hvis du vil vide mere om samarbejdsaftaler og hvorfor de er så afgørende. Du kan få juridisk rådgivning af vores specialiserede advokater. Udfyld kontaktformularen her eller ring til os 70 10 13 30.

 

Find alt, hvad du skal vide om samarbejdsaftaler her

En samarbejdsaftale er et vigtigt redskab til at etablere og definere et samarbejde mellem to eller flere parter. For at sikre at en samarbejdsaftale er effektiv og fyldestgørende, er der flere vigtige elementer, der bør inkluderes.

Hvad er en samarbejdsaftale?

En samarbejdsaftale er en juridisk bindende kontrakt mellem to eller flere parter, der beskriver de betingelser, der gælder for samarbejdet mellem parterne. Det er et dokument, der definerer de rettigheder, forpligtelser og ansvar, som hver part har i samarbejdet. En samarbejdsaftale udgør derfor rammerne for parternes samarbejde – både i forhold til de praktiske og juridiske aspekter.

En samarbejdsaftale kan være relevant i mange forskellige situationer, f.eks. mellem en virksomhed og en leverandør, en virksomhed og en freelancer eller mellem to foreninger. Den kan regulere forskellige aspekter af samarbejdet, såsom opgavefordeling, økonomiske forhold, fortrolighed, ejendomsrettigheder, varighed af samarbejdet og løsning af tvister.

Indholdet af en samarbejdsaftale

De juridiske og indholdsmæssige elementer

Der er flere aspekter, der skal overvejes, når man udarbejder en samarbejdsaftale. Nedenstående udgør en ikke-udtømmende liste over nogle af de væsentligste punkter, som bør indgå i en samarbejdsaftale.

Ud over de væsentlige punkter bør du samtidigt overveje om din branche nødvendiggør en uddybelse eller tilføjelse af yderligere punkter. Nedenstående er dermed tiltænkt som en inspiration til en samarbejdsaftale – ikke en endelig skabelon.

Vi anbefaler derfor altid, at du søger konkret juridisk rådgivning, inden du laver en samarbejdsaftale. På denne måde sikrer du, at væsentlige vilkår ikke overses og at aftalen er specificeret til netop dit samarbejdsforhold. Du finder vores kontaktoplysninger nederst på siden.

 1. Parterne: Når to eller flere parter indgår en samarbejdsaftale, er det vigtigt at afklare, hvem der subjekter for aftalen. På denne måde fremgår det tydeligt, hvem der er forpligtet af aftalen, og hvem der har rettigheder i henhold til denne. Hvis der eksempelvis er tale om en samarbejdsaftale mellem to virksomheder kan disse endeligt defineres ved at indskrive CVR-numre.
 2. Formålet med samarbejdet: Det er vigtigt at tydeliggøre, hvad formålet med samarbejdet er. Dette kan være fælles mål, ressourcemæssige fordele eller deling af viden og ekspertise. Formålet skal være klart og præcist defineret for at undgå misforståelser.
 3. Ansvar og forpligtelser: Den vigtigste del af en samarbejdsaftale er en klar fastlæggelse af, hvilke ansvar og forpligtelser hver part har i samarbejdet. Dette omfatter både de konkrete opgaver og aktiviteter, der skal udføres, men også hvordan samarbejdet koordineres. Det er vigtigt at være specifik og præcis – også på evt. sprængfarlige områder – for at undgå tvister og uklarheder.
 4. Ressourcefordeling: Det er essentielt at afklare og fordele ressourcerne mellem parterne. Dette kan omfatte økonomiske ressourcer, arbejdskraft, udstyr og materialer. En forud klarlagt fordeling af ressourcerne kan bidrage til et mere effektivt og vellykket samarbejde.
 5. Fortrolighed og beskyttelse af information: Hvis samarbejdet indebærer deling af fortrolige oplysninger eller følsomme data, skal samarbejdsaftalen indeholde bestemmelser om fortrolighed og beskyttelse af information. Dette kan omfatte krav om tavshedspligt, databeskyttelse og aftaler om håndtering af fortrolige oplysninger.
 6. Varighed og ophør: Samarbejdsaftalen skal angive, hvor længe samarbejdet forventes at vare, samt betingelserne for ophør af aftalen. Dette kan omfatte muligheden for at opsige aftalen med et varsel.
 7. Misligholdelse: Samarbejdsaftalen bør ligeledes tage stilling til, hvad der skal ske såfremt en af parterne misligholder kontrakten.
 8. Forsikringer: Samarbejdsaftalen kan indeholde et punkt om, hvilke forsikringer der gælder for samarbejdet.
 9. Aftalens gyldighed og ændringer: Samarbejdsaftalen bør angive, hvornår den træder i kraft, og om der er mulighed for at ændre aftalens betingelser eller bestemmelser i fremtiden.
 10. Lovgivning og regulering: Det er vigtigt at identificere og forstå den relevante lovgivning og regulatoriske krav, der gælder for samarbejdet. Dette kan omfatte konkurrencelovgivning, intellektuel ejendomsret, persondataforordninger osv. og ved aftaler med udenlandske parter bør fremgå, hvilket lands lov, der skal gælde.
 11. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning af ansvar: Det er meget vigtigt at definere ansvarsfordelingen mellem parterne og begrænse det enkeltes ansvar i tilfælde af tab eller skade. Dette kan omfatte force majeure-klausuler og ansvarsbegrænsninger.
 12. Tvisteløsning: Det er vigtigt at inkludere en mekanisme til løsning af tvister, såsom mediation, domstolsafgørelse eller voldgift.
 13. Underskrift: Endelig skal samarbejdsaftalen underskrives af tegningsberettigede personer og godkendes af alle parter for at bekræfte parternes accept af aftalens betingelser og forpligtelser.

 

Har du brug for hjælp?

Advokatgruppen er et full-service advokatkontor, og vores advokater er specialister inden for lang række retsområder som selskabsret, ansættelsesret, persondata og meget mere.

Vi er derfor også sikre på, at vi kan bistå dig med kompetent juridisk rådgivning. Udfyld kontaktformularen her på siden eller ring til os på 70 10 13 30. Første opkald er altid gratis!

Eva Kaya GDPR ret advokat
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!