Tvister i entrepriseret: Fra konflikt til løsning

Står du med en entrepriseretlig tvist? Hos Advokatgruppen har vi siden 1987 været eksperter i entrepriseret, hvorfor vi helt sikkert kan hjælpe dig med din entrepriseretlig konflikt.

Tøv ikke med at med at kontakte os, så vi kan drøfte dine muligheder for løsning af din konflikt.

Du kan i denne artikel blive klogere på:

  • Mægling og konfliktløsning
  • Retssager
  • Voldgift

Mægling og konfliktløsning

I tilfælde af uoverensstemmelser i entrepriseforhold er det ikke altid den bedste løsning at gå til retten. Retssager er ofte tidskrævende og komplekse, og det kan derfor være en fordel for begge parter at prøve at nå til enighed. En mulighed er at indgå forlig, som kan reducere tidsforbruget og interne ressourcer i forberedelsen af en eventuel retssag eller voldgiftssag samt nedbringe omkostninger, herunder advokatudgifter under retssagen.

Løsningstrappen efter AB 18

I tilfælde af uoverensstemmelser i entrepriseforhold kan det være en fordel at undgå retssager, som ofte er tidskrævende og komplekse. En mulighed er at indgå et forlig, som kan reducere tidsforbruget og omkostningerne.

Hvis parterne har aftalt AB 18, skal de følge en obligatorisk løsningstrappe, som følger af AB 18 § 64. Dette indebærer, at tvisten først skal forsøges afklaret ved forhandling mellem projektledere, derefter ledelsesrepræsentanter og til sidst drøftes næste skridt til løsning af tvisten inden for samme frist.

Det er vigtigt at bemærke, at hver part skal udpege sin projektleder og ledelsesrepræsentant senest 5 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. Andre former for konfliktløsning, herunder mediation, mægling, hurtig afgørelse og voldgift, kan ikke iværksættes, før forhandlingsproceduren er gennemført. Det samme gælder for syn og skøn.

Løsningstrappen er illustreret nedenfor:

Mediation

Mediation er en form for konfliktløsning, hvor en neutral tredjepart (mediatoren) hjælper parterne med at finde en passende og tilfredsstillende løsning på deres tvist.

Mediation er ledet af mediatoren, som hjælper parterne med at tydeliggøre deres ståsteder og interesser, så de selv kan finde en løsning, der ikke hindrer et fortsat samarbejde.

Hvis parterne har aftalt at anvende AB 18, vil Voldgiftsnævnet udpege en mediator efter høring af parterne. Parterne er forpligtet til at medvirke i mediationsproceduren, som afsluttes, når tvisten er forligt, eller mediatoren konstaterer, at det ikke er muligt for parterne at blive enige om et forlig.

Mægling

Mægling er en form for konfliktløsning, hvor en uvildig tredjemand, kaldet mægleren, hjælper parterne med at finde en løsning på deres uoverensstemmelser. Mægleren leder processen og kan fremsætte forligsforslag samt vejlede om det sandsynlige udfald og usikkerheder ved tvisten.

Mægling kan anvendes, når parterne ønsker bistand til forligsforhandlinger fra en upartisk og neutral person med ekspertviden. Typisk har en mægler erfaring som faglig dommer, sagkyndig eller skønsmand ved Voldgiftsnævnet.

Reglerne for mægling er de samme som for mediation.

Hurtig afgørelse

Ved tvister under byggeprocessen kan en hurtig og billig tvistløsning vælges, hvis parterne allerede har forsøgt at løse tvisten gennem forhandlinger mellem deres projektledere. Denne form for tvistløsning benævnes “Hurtig afgørelse” og kan anvendes, hvis tvisten ikke allerede verserer som voldgiftssag mellem parterne.

En afgørelse kan forventes at foreligge senest to måneder efter, at sagen anlægges. Afgørelsen har bindende virkning og kan kun indbringes for en voldgiftsret inden for en frist på 8 uger.

Retssager

Konflikter kan opstå mellem de forskellige parter involveret i et byggeri, både før, under og efter processen. Hvis parterne ikke er enige om en voldgift eller ikke kan finde en løsning gennem mægling, kan en af parterne vælge at anlægge en retssag ved de almindelige domstole.

Det er vigtigt at vælge den rigtige retssagsprocedure for at undgå en for kompleks eller dyr proces. Inden du vælger at anlægge en retssag, skal du derfor undersøge dine muligheder og overveje de forskellige veje til en løsning af konflikten.

Almindelige civile sager

I tilfælde af konflikter mellem parterne i et byggeri, kan en almindelig civil sag anlægges ved de almindelige domstole. En sådan sag kan vedrøre både små og store konflikter med en økonomisk værdi på over 50.000,00 kr. Der kan f.eks. være tale om erstatningskrav eller kontraktbrud i en entreprisekontrakt, hvor den ene part mener, at den anden part har handlet i strid med deres aftale.

Parterne kan også anlægge en sag mod en offentlig myndighed, hvis de er uenige i en afgørelse, som myndigheden har truffet. Det er vigtigt at undersøge mulighederne og vælge den rette procedure, før man anlægger en sag ved domstolene.

Betalingspåkrav

En forenklet inkassoproces kaldet betalingspåkrav kan benyttes, når der er et tydeligt krav fra en part i byggeriet mod en anden part, og det forventes, at skyldneren ikke vil modsætte sig kravet. Dette kan benyttes til at indkræve gæld op til 100.000 kr. og kræver kun én henvendelse til fogedretten.

En blanket skal udfyldes med parternes navne og adresser samt kravets størrelse og oplysninger om, hvordan kravet er opstået. Hvis ønsket, kan betalingspåkravet få samme bindende virkning som en dom, og fogedretten vil indkalde både kreditor og skyldner til et møde.

Såfremt skyldneren gør indsigelse mod kravet, sendes sagen til civilretten. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den samlede gæld ikke må overstige 100.000 kr., eksklusive renter og sagsomkostninger.

Småsager

Småsager er mindre komplekse retssager, der er velegnede til konflikter mellem to parter, hvor kravet ikke overstiger 50.000 kr. uden renter og omkostninger. Processen er forenklet for at minimere omkostningerne for parterne.

Retten hjælper med sagens forberedelse, og der er strengere krav til relevant bevisførelse. Der er også forenklede regler for sagkyndig oplysning af sagen og en enklere proces for hovedforhandlingen.

Småsager kan også omfatte sager uden økonomisk værdi, hvor en af parterne ønsker modparten dømt til at udføre en bestemt handling. Mange småsager løses ved forlig, da dommeren tidligt i processen drøfter krav og argumenter med parterne og foreslår en mulig forligsmæssig løsning.

Gruppesøgsmål

Gruppesøgsmål er en mulighed, hvor flere personer med ensartede krav kan slå sig sammen og anlægge en fælles retssag i stedet for individuelle retssager. Dette kan styrke deres sag og give bedre chancer for en gunstig afgørelse.

Reglerne for gruppesøgsmål kræver, at kravene er ensartede og kan behandles i Danmark, at retten har kompetence til at behandle mindst ét af kravene, og at alle gruppemedlemmer kan identificeres og underrettes på en hensigtsmæssig måde.

En grupperepræsentant varetager gruppens interesser og træffer beslutninger om argumenter, beviser og forligsforhandlinger på vegne af gruppen, hvilket dog ikke er ensbetydende med, at grupperepræsentanten selv skal kunne føre sagen, og grupperepræsentanten kan derfor med fordel kan være repræsenteret ved advokat.

Voldgift

Ved tvister i entrepriseforhold er der mulighed for at vælge en alternativ form for konfliktløsning i form af voldgift. Voldgiftsretten giver parterne mere kontrol over sagens forløb, da de selv er med til at udvælge voldgiftsdommerne og nedsætte voldgiftsretten.

En voldgiftskendelse er desuden endelig og kan ikke appeleres. Dette kan være en fordel for parterne, da de undgår en længerevarende og omkostningstung retssag ved domstolene.

Hvornår skal en tvist løses ved voldgift?

Ved entreprisetvister kan parterne vælge at anvende voldgift som en alternativ konfliktløsningsmetode. Voldgift giver parterne mere kontrol over sagens forløb, og en voldgiftskendelse er endelig og kan ikke appelleres.

Benytter parterne de almindelige betingelser i AB 18, anses voldgift som allerede aftalt mellem parterne, hvilket følger af § 69 i AB 18.

En voldgiftsklausul indsættes typisk i byggerikontrakter, men parterne kan også aftale voldgift efter tvistens opståen. Parterne kan anlægge en voldgiftssag, når tvisten ikke kan løses ved mediation, mægling eller forhandlinger.

Det er dog vigtigt at bemærke, at sagen først kan anlægges 4 uger efter, at forhandlingsmøderne er afsluttet. Grupperepræsentanter kan involveres i voldgift, men det anbefales at have en advokat som repræsentant.

Hvad er en voldgiftsret?

En voldgiftsret er en privat ret, som parterne selv nedsætter, og som består af en eller flere voldgiftsdommere. Parterne kan vælge mellem institutionel eller ad hoc voldgift.

Institutionel voldgift benytter procesregler fra et voldgiftsinstitut, mens ad hoc voldgift tillader parterne at skræddersy deres eget procesgrundlag og bestemme sagsomkostningerne.

Voldgiftsretten afgør konflikter med bindende virkning for parterne og kan tvangsfuldbyrdes af fogedretten. Voldgiftsretten kan også mægle forlig mellem parterne.

Forenklet voldgift ved Voldgiftsnævnet

Voldgiftsnævnet tilbyder en forenklet voldgiftsprocedure, som giver parterne mulighed for at løse tvister hurtigt og enkelt. Denne procedure gælder for entreprisekontrakter, hvor parterne har aftalt at anvende AB 18 og hvor værdien af sagen ikke overstiger 1 mio. kr.

I denne procedure bliver der kun anvendt én faglig voldgiftsdommer, medmindre parterne ønsker en anden sammensætning. Processen forløber hurtigere, da der er kortere frister til indlevering af replik og duplik, og kendelsen bliver afsagt inden for 14 dage i kort form uden sagsfremstilling eller bevisførelse.

Hvad er fordelen ved voldgift?

En af de største fordele ved at vælge voldgift som tvistløsningsmetode er, at parterne har mulighed for at have stor indflydelse på alle aspekter af løsningen – lige fra de anvendte regler til den økonomiske side af sagen.

Voldgift kan også håndtere tvister med mange involverede parter, herunder bygherre, entreprenører, underentreprenører og rådgivere, hvilket gør det muligt at løse flere konflikter samtidig.

Derudover kan voldgift også tilbyde en hurtigere og mere enkel løsning i form af den forenklede voldgiftsprocedure.

Hvad er forholdet til de almindelige domstole?

Voldgift er en alternativ løsning til de almindelige domstole ved tvistløsning. Dog spiller domstolene stadig en vigtig rolle i forhold til tvangsfuldbyrdelse af voldgiftskendelser og yde bistand til voldgiftsretterne.

Derudover har domstolene en kontrolfunktion for at sikre, at voldgiftskendelser overholder rettigheder og giver en retfærdig sagsbehandling. Domstolene sikrer også, at sager af en særlig art ikke afgøres ved en voldgiftsret.

Skal vi repræsentere dig?

Har du brug for juridisk støtte i en entrepriseretlig konflikt? Så kan vores ekspertise være til stor hjælp. Vi har omfattende erfaring i at repræsentere både private og professionelle bygherrer, entreprenørvirksomheder og rådgivere i byggebranchen.

Vi tilbyder professionel og skræddersyet rådgivning tilpasset dine individuelle behov. Kontakt os i dag på 70 10 13 30 eller kontaktformularen for at få hjælp til din sag. Den første indledende samtale er gratis.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!