Ophævelse af entreprisekontrakt: Det skal du vide

Hvornår kan en entreprisekontrakt ophæves?

En entreprisekontrakt kan ophæves, hvis der forekommer væsentlig misligholdelse fra den ene part. Dette gælder både for bygherren og entreprenøren. Når en entreprisekontrakt ophæves, betyder det, at der ikke længere er nogen aftale mellem parterne om byggeriet.

Det er vigtigt at bemærke, at ophævelsen kun kan ske i tilfælde af alvorlig misligholdelse og ikke ved mindre overtrædelser af kontrakten. Ophævelsen skal meddeles skriftligt og skal indeholde en grundig begrundelse for beslutningen.

Det er også vigtigt at påpege, at ophævelsen kan medføre omkostninger og tab for begge parter. Derfor bør man altid forsøge at løse eventuelle tvister og problemer gennem forhandlinger eller mægling, før man beslutter at ophæve en entreprisekontrakt.

Bygherrens ret til at hæve

I henhold til AB 18 § 59 kan en bygherre hæve en entrepriseaftale helt eller delvist, hvis entreprenøren væsentligt misligholder sine forpligtelser og dette medfører betydelige ulemper for bygherren. Der kræves en væsentlig ansvarspådragende forsinkelse i arbejdets udførelse eller en væsentlig mangel på kvalitet, som får bygherren til at tvivle på entreprenørens evne til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler.

Derudover skal misligholdelsen vedrøre et forhold af afgørende betydning for bygherren, f.eks. entreprenørens overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen eller manglende sikkerhedsstillelse. Før en afgørelse om hævelse træffes, skal bygherren give entreprenøren en skriftlig advarsel og en rimelig frist til at rette fejlen. Det er vigtigt at bemærke, at en hævelse af entrepriseaftalen normalt er en byrdefuld proces for entreprenøren og kan have negative konsekvenser for andre parter i form af værdispild eller økonomiske tab.

Eksempler på forhold, der kan anses som afgørende for bygherren, inkluderer entreprenørens manglende deltagelse i projektgennemgang eller aftalt projektoptimering, gentagne overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen eller deltagelse i kartelsager af relevans for det pågældende bygge- og anlægsarbejde, manglende overholdelse af aftalte forpligtelser om samfundsansvar, herunder arbejds- og sociale klausuler, eller manglende sikkerhedsstillelse efter AB §9, stk. 1, når bygherren har afgivet påkrav herom.

Før en bygherre kan hæve entreprisekontrakten, skal entreprenøren have modtaget en skriftlig advarsel, da entreprenøren skal have mulighed for at oprette fejlen indenfor en rimelig frist.

Ophævelse grundet forsinkelse

Forsinkelse omfatter situationen, hvor byggeriet, eller dele heraf, leveres for sent eller slet ikke leveres.

Når et byggeri bliver forsinket kan bygherren overveje at ophæve kontrakten. For at gøre dette skal forsinkelsen være væsentlig og have store konsekvenser for bygherren. Det vurderes også, hvor belastende en ophævelse vil være for entreprenøren og andre parter. Bygherrens interesser skal også tages i betragtning, og alternative løsninger bør overvejes, hvis de er mindre indgribende.

Ophævelse grundet mangler

Hvis en bygherre ønsker at ophæve en entreprisekontrakt på grund af mangler, skal disse mangler være af betydelig karakter. Der skal også være en rimelig grund til at antage, at entreprenøren ikke kan fuldføre arbejdet uden at efterlade sig væsentlige mangler. Det betyder dog ikke, at ophævelsen er automatisk. Hvis entreprenøren er villig og i stand til at afhjælpe manglerne inden for en rimelig tidsramme, kan bygherren ikke ophæve kontrakten. Det er vigtigt at evaluere situationen grundigt og tage hensyn til alle parter, inden en beslutning træffes.

Entreprenørens ret til at hæve

I henhold til AB 18 § 60 har entreprenøren ret til at ophæve entrepriseaftalen, hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som følge af bygherrens forhold eller en anden entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke gør rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt.

Desuden kan entreprenøren hæve aftalen, hvis der foreligger væsentlig forsinkelse eller misligholdelse fra bygherrens side med hensyn til forhold, som er af afgørende betydning for entreprenøren. Disse forhold kan blandt andet omfatte bygherrens manglende overholdelse af krav til arbejdsmiljø og sikkerhed på pladsen eller forsinket betaling af entreprisesummen.

Det er dog vigtigt at bemærke, at entreprenøren kun kan hæve aftalen, hvis der først er givet et skriftligt påkrav og et rimeligt varsel til bygherren, og ophævelsen skal også ske skriftligt til bygherren.

Har du brug for specialiseret, juridisk rådgivning?

Har du brug for professionel juridisk rådgivning? Hos Advokatgruppen har vores specialiserede advokater stor erfaring med at rådgive både private og professionelle bygherrer samt entreprenørvirksomheder. Vi kan hjælpe med alt fra kontraktudarbejdelse til tvister og ophævelse af entrepriseaftaler.

Kontakt os i dag enten via telefonen på 70 10 13 30 eller ved at udfylde vores kontaktformular. Vi står klar til at hjælpe dig med din sag, og tilbyder en gratis indledende samtale.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!