Fejl og mangler i entrepriseforhold

I en entreprise kan der forekomme forskellige former for fejl og mangler. Der kan både forekomme synlige fejl, og skjulte fejl, som først viser sig på et senere tidspunkt.

Nogle af de fejl, som vi ofte ser i forbindelse med et byggeri, er:

  • At arbejdet ikke er udført i overensstemmelse med aftalen
  • At arbejdet er udført, men ikke udført fagmæssigt korrekt
  • At en del af leverancen mangler
  • At arbejdet er udført i strid med byggelovgivningen,
  • At der er tale om en skjult mangel, som først viser sig efter aflevering

I nogle tilfælde er det entreprenøren, der er ansvarlig for fejlen eller manglen. Det kan f.eks. være hvis:

  • Det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, som du har aftalt med entreprenøren
  • De materialer, som entreprenøren har valgt, ikke lever op til standarden for ”sædvanlig god kvalitet”
  • Arbejdet ikke er udført fagmæssigt korrekt

Typer af mangler

Der kan forekomme forskellige typer af mangler ved en entreprise. Der kan f.eks. foreligge mangler som følge af entreprenørens mangelfulde udførelse – udførelsesmangler. Der kan også foreligge materialemangler, hvis de materialer, som entreprenøren har leveret eller anvendt, er mangelfulde eller i strid med det aftalte. Derudover kan der blive tale om et garantiansvar for entreprenøren, hvis han har indestået for et bestemt resultat, som ikke er til stede ved arbejdets afslutning. Desuden kan der blive tale om en udviklingsskade, hvis arbejdet nok på udførelsestidspunktet er udført fagmæssigt korrekt, men det senere kan konstateres, at fejlen kunne have været undgået, hvis der var blevet anvendt andre materialer eller metoder.

Hvornår foreligger der en fejl eller en mangel?

Du skal være opmærksom på, at det du selv mener, er en fejl eller mangel ved arbejdet, ikke nødvendigvis er det i virkeligheden. Det er byggelovgivningen og aftalen mellem dig og entreprenøren, der afgør, om der foreligger en mangel ved det aftalte arbejde. Det er derfor vigtigt, at du klart får skrevet ned i aftalen, hvad dine forventninger er, så du med entreprenøren har afstemt prisen set i forhold til niveauet for den håndværksmæssige udførelse, materialevalg m.v.

En fejl som kan tilregnes dig selv, er ikke en fejl, som du kan påberåbe dig. Det kan f.eks. være, hvis du har anvendt leverede materialer forkert, eller at fejlen skyldes din manglende vedligeholdelse. Det kan også være tilfældet, hvis du har krævet anvendelse af bestemte materialer, og det viser sig, at de ønskede materialer har været årsag til skaden.

Fagmæssigt korrekt

Uanset hvad der står I jeres aftale, skal en entreprenør altid udføre arbejdet fagmæssigt korrekt. Det betyder også, at hvis arbejdet ikke er udført fagmæssigt korrekt, så er entreprenøren ansvarlig herfor. Hvis håndværket opfylder de gældende branchevejledninger, normer og standarder og anvisninger, så er håndværket udført fagmæssigt korrekt. Dette gælder både for de materialer, som entreprenøren har valgt, men også for selve håndværket. Valget af materialer er som udgangspunkt frit for entreprenøren, så længe materialerne lever op til den håndværksmæssige standard. Dette gælder dog kun, hvis ikke I har aftalt anvendelse af bestemte materialer.

Din bevisbyrde

Hvis du, som bygherre, mener at der foreligger en fejl eller mangel, skal du løfte bevisbyrden for, at der foreligger fejl eller mangler ved arbejdet. Du skal altså bevise, at der foreligger en afvigelse fra dét, du har fået leveret i forhold til dét, du har aftalt med entreprenøren. Udover selve manglen, så skal du også dokumentere de omkostninger, der vil være til manglens udbedring. Bevisbyrden vil du kunne løfte ved gennemførelse af syn og skøn.

Hvis du opdager en fejl ved arbejdet, er det vigtigt at du ikke før at der er gennemført syn og skøn ved en uvildig skønsmand, foretager hel eller delvis udbedring. Kun pligten til at reducere skaden kan begrunde (midlertidig) afhjælpning i mindst muligt omfang.

Hvis du, som bygherre, formår at løfte denne bevisbyrde, så har entreprenøren bevisbyrden for, at manglen ikke er ansvarspådragende. Entreprenøren er herefter ansvarlig for manglen, medmindre entreprenøren godtgør, at manglen ikke skyldes hans fejl eller forsømmelse.

Afhjælpningsret og pligt

Som bygherre har du krav på at få manglen rettet op. Entreprenøren er berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglen inden rimelig tid og uden at kræve merbetaling af bygherren. Afhjælpningsretten gælder dog kun, hvis ikke det er til væsentlig ulempe for dig som bygherre.

Hvis du og entreprenøren har aftalt AB 18, eller forenklet AB 18 som aftalegrundlag for jeres kontrakt, så har du ret til at få entreprenøren til at udbedre fejl og mangler indtil 5 år efter afleveringen af arbejdet. Hvis I derimod ikke har aftalt AB 18 for jeres kontrakt, så er det de almindelige forældelsesfrister i forældelsesloven, der er gældende. Den almindelige forældelsesfrist er 3 år, regnet fra byggeriets aflevering, men hertil gælder dog 10 års forældelse for skjulte mangler – ligeledes regnet fra aflevering af byggeriet. Du skal være opmærksom på, at du skal kunne bevise, at der foreligger en fejl eller en mangel. Denne bevisbyrde bliver sværere at løfte jo længere tid, der går.

Reklamation over fejl og mangler

Hvis du opdager en fejl eller en mangel ved det leverede arbejde, skal du gøre entreprenøren opmærksom på dette hurtigst muligt. Du bør derfor gennemgå entreprenørens arbejde efter leveringen af arbejdet, så du ved, om der er fejl eller mangler ved leverede arbejde. Vi anbefaler, at du samtidig med afleveringen af arbejdet noterer dig eventuelle mangler.

Kontakt os gratis

Entrepriseforhold kan være  en omfattende og kompliceret størrelse. Det er vigtigt, at du opdager eventuelle fejl og mangler i tide, så du ikke risikerer at fortabe din ret til at gøre fejl og mangler gældende. Det er afgørende at du bevissikrer gennem syn og skøn, hvis entreprenøren ikke kan anerkende fejlen. I den forbindelse er det vigtigt, at du er klar over, hvem af jer som aftaleparter, der er ansvarlig for manglen, idet du ikke kan påberåbe dig en mangel, som du selv er ansvarlig for. Kontakt vores entrepriseretsadvokater i dag, så vi kan guide dig igennem, hvad du særligt bør være opmærksom på i forbindelse med, hvis du konstaterer fejl og mangler ved din entreprise.

Nicolai Carøe ansættelsesret erhvervslejeret retssager voldgift
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!