Entreprisekontrakten

Hvis du som bygherre ønsker at bygge et hus eller foretage en ombygning, bør du udarbejde en entreprisekontrakt. En entreprisekontrakt er en skriftlig aftale mellem dig, som bygherre, og entreprenøren om et byggeri. Ved at udfærdige en entreprisekontrakt, gør I, som aftaleparter, det nemmere at skabe et overblik over, hvilke rettigheder og forpligtelser I hver især har. En klar og tydelig aftale mindsker også risikoen for uklarheder og uenigheder.

Hvordan ser en entreprisekontrakt ud?

Entreprisekontraktens indhold afhænger af, hvad I som aftaleparter har aftalt, at kontrakten skal indeholde. Der findes en række standarddokumenter og regelsæt, som I kan vælge at benytte jer af, alt efter om der er tale om f.eks. hovedentreprise, totalentreprise eller en rådgiveraftale.Disse er AB 18, AB Forbruger, ABT 18 og ABR 18. Hvis I f.eks. ønsker, at AB 18 skal gælde for jeres aftaleforhold, bør I aftale dette. I bør også tage stilling til rangfølgen af de dokumenter som regulerer jeres aftalegrundlag (udbudsgrundlag, tekniske beskrivelser og tegninger, tidsplan og aftalevilkår),.

I er dog ikke forpligtede til at anvende sådanne standardvilkår, men kan i stedet vælge en konkret og individuel aftale.

Hvad kan en entreprisekontrakt indeholde?

Entreprisesummens størrelse

For at undgå flest mulige konflikter, er det vigtigt, at I har taget stilling til den samlede størrelse og omfang af entreprisen i entreprisekontrakten. I bør også aftale, hvordan betalingen skal ske og evt. udarbejde en betalingsplan.

Betalingsplan

Det kan være en fordel for bygherren at aftale en betalingsplan for byggeriet, f.eks. i tilfælde af at entreprenøren går konkurs. På den måde undgår bygherren at have betalt den fulde pris fra starten, hvis det undervejs viser sig, at entreprenøren ikke kan udføre arbejdet som følge af entreprenørens konkurs. Bygherren bør i stedet aftale, at betalingen skal ske i takt med at byggeriet skrider frem. En betalingsplan kan være opbygget på to forskellige måder. Der kan være tale om betalinger efter faste tidsintervaller f.eks. 1-2 gange om måneden, eller betaling efter pejlemærker. Ved betaling efter faste tidsintervaller, vil entreprenøren typisk angive, hvor langt vedkommende er med byggeriet, og bygherren vil blive opkrævet svarende til, hvor langt byggeriet er fremskredet. Den anden måde at lave en betalingsplan på er ved betaling efter pejlemærker. Denne betalingsplan indebærer, at bygherren skal betale en procentsats af den samlede entreprisesum efter f.eks. rejsning af spær, lukning af råhus m.v.

Tidsplan

Entreprisekontrakten bør indeholde en tidsplan for, hvornår byggeriet skal stå færdigt. Som entreprenør bør du sikre dig en realistisk tidsplan. Som bygherre bør du overveje, hvilken konsekvens det har, hvis entreprenøren ikke formår at aflevere arbejdet i tide. Typisk aftales, at entreprenøren bliver pålagt dagbøder ved forsinkelse af arbejdet. Det vil være en fordel for dig som bygherre, at I på forhånd har aftalt, at entreprenøren pålægges dagbøder, hvis tidsplanen ikke overholdes, herunder med hvilket fast dagbodsbeløb eller promillesats. Hvis I ikke har aftalt, at sådanne dagbøder skal betales, så skal du som bygherre dokumentere, at du har lidt et økonomisk tab som følge af forsinkelsen.

Sikkerhedsstillelse

Det kan aftales, at bygherren skal stille sikkerhed for entreprisesummens betaling. På samme måde kan I aftale, at entreprenøren skal stille sikkerhed for at udføre arbejdet. Hvordan der stilles sikkerhed, afhænger nærmere af den aftale, som I har indgået. Typisk stiller entreprenøren sikkerhedsstillelse modsvarende 15 % af entreprisesummen.

Ekstraarbejde

I forbindelse med entreprisekontrakter er det ikke unormalt, at der forekommer ekstraarbejde. Det kan for dig, som bygherre, betyde, at entreprenøren vil kræve betaling for yderligere udgifter ved byggeriet end aftalt. Aftaler om ekstraarbejde bør altid være skriftlige, således at omfanget og prisen er klart aftalt. Betingelserne om skriftlighed kan udmærkes indskrives i entreprisekontrakten.

Kontakt Advokatgruppen

Hvis du som entreprenør skal indgå en entreprisekontrakt med en bygherre, eller hvis du som bygherre, skal indgå en entreprisekontrakt med en entreprenør, så anbefaler vi, at du søger rådgivning hos én af vores specialiserede entrepriseretsadvokater. Sammen med dig sikrer vi udarbejdelse af en fyldestgørende entreprisekontrakt. Vores rådgivning sikrer således at du ved hvad du går ind til, og sikre at du undgår unødige tvister med din aftalepart. Kontakt os i dag til en gratis, indledende samtale.