Entreprisekontrakt: Hvad er de vigtigste elementer?

Hvis du som bygherre ønsker at bygge et hus eller foretage en ombygning, bør du udarbejde en entreprisekontrakt. En entreprisekontrakt er en skriftlig aftale mellem dig, som bygherre, og entreprenøren om et byggeri. Ved at udfærdige en entreprisekontrakt, gør I, som aftaleparter, det nemmere at skabe et overblik over, hvilke rettigheder og forpligtelser I hver især har. En klar og tydelig aftale mindsker også risikoen for uklarheder og uenigheder.

Kontakt Advokatgruppen på 70 10 13 30 for hjælp til udfærdigelse af din næste entreprisekontrakt. Læs mere om entreprisekontrakter herunder, hvor du kan blive klogere på de forskellige typer kontrakter og få gode råd til, hvad den skal indeholde.

Hvordan ser en entreprisekontrakt ud?

Entreprisekontrakter

En entreprisekontrakt er en omfattende aftale mellem bygherren og entreprenøren, som definerer deres respektive rettigheder og forpligtelser i forhold til at udføre det pågældende byggeri. Denne type kontrakter kan omfatte ekstraaftaler, der ændrer entreprenørens ydelse, og er derfor sjældent simple dokumenter med blot tilbud og en accept. Derfor er det også typisk entreprisekontrakten, der giver grundlag for uenigheder.

Det er vigtigt, at materialet er klart og præcist allerede i starten af forhandlingerne, da uklarheder kan føre til ekstraudgifter for bygherren. Selvom der ikke er nogen formkrav til en entreprisekontrakt, anbefales det altid at have en skriftlig aftale, især fordi entreprisekontrakter typisk er af længerevarende karakter og kan involvere store beløb. Skriftligheden hjælper også med at fastsætte regler for løsning af mulige konflikter, der kan opstå under byggeriet, hvilket gør entreprisekontrakten detaljeret og omfattende.

Rådgiverkontrakter

En rådgiverkontrakt kan omfatte mange forskellige typer rådgivning, som f.eks. teknisk rådgivning, arkitektonisk rådgivning eller økonomisk rådgivning. Det kan også være totalrådgivning, hvor rådgiveren forestår alle de førnævnte typer af rådgivning samt tilsyn med entreprenørens udførelse og byggeledelse.

Det er vigtigt, at aftalen bliver udformet præcist og konkret efter den rådgivning, som den enkelte bygherre vil have til sit projekt. Det betyder, at det er afgørende at få præciseret, hvad ydelsen består af, så der ikke opstår tvister om ekstrarådgivning og betaling heraf.

En rådgiverkontrakt kan også være med til at give bygherren tryghed og sikkerhed i projektet. Ved at have en klar aftale med rådgiveren, kan bygherren være sikker på, at der ikke opstår uenigheder eller misforståelser undervejs i processen. På den måde kan bygherren også undgå ekstraomkostninger, da aftalen allerede fastlægger, hvad der er inkluderet i rådgivningen.

En klar og præcis rådgiverkontrakt kan være med til at sikre, at projektet forløber problemfrit og opfylder både bygherrens og rådgiverens forventninger og krav.

Totalentreprisekontrakter

En totalentreprisekontrakt er en aftale mellem en bygherre og totalentreprenøren, der fastslår deres pligter og ansvar i forhold til udførslen af et byggeri. Totalentreprenøren står for både udførelsen og projekteringen af projektet og har det overordnede ansvar for at sikre, at alt udføres og leveres til tiden.

Det er en god idé at få udarbejdet en skriftlig kontrakt, da totalentrepriseprojekter ofte er store og komplekse og kan ændre sig løbende. Kontrakten kan regulere mange forskellige forhold, men bør altid tilpasses det konkrete projekt.

Derudover er det vigtigt at sikre, at aftalen er klar og præcis for at undgå konflikter og sikre projektets succes.

Hvad kan en entreprisekontrakt indeholde?

Betalingsplan

Det kan være en fordel for bygherren at aftale en betalingsplan for byggeriet, f.eks. i tilfælde af at entreprenøren går konkurs. På den måde undgår bygherren at have betalt den fulde pris fra start, hvis det undervejs viser sig, at entreprenøren ikke kan udføre arbejdet.

En betalingsplan kan være opbygget på to forskellige måder. Der kan være tale om betalinger efter faste tidsintervaller f.eks. 1-2 gange om måneden, eller betaling efter pejlemærker.

Ved betaling efter faste tidsintervaller, vil entreprenøren typisk angive, hvor langt vedkommende er med byggeriet, og bygherren vil blive opkrævet svarende til, hvor langt byggeriet er fremskredet.

Den anden måde at lave en betalingsplan på er ved betaling efter pejlemærker. Denne betalingsplan indebærer, at bygherren skal betale en procentsats af den samlede entreprisesum efter f.eks. rejsning af spær, lukning af råhus m.v.

Tidsplan

En vigtig del af en entreprisekontrakt er at fastlægge en realistisk tidsplan for byggeriet. Det er essentielt for både entreprenøren og bygherren at have en klar forståelse af, hvornår projektet skal stå færdigt. Som bygherre bør du overveje, hvilke konsekvenser det kan have, hvis tidsplanen ikke overholdes.

Det er derfor en god idé at aftale med entreprenøren, at dagbøder pålægges, hvis tidsplanen ikke overholdes, og at fastsætte et konkret dagbodsbeløb eller promillesats. Hvis der ikke er aftalt dagbøder, skal bygherren dokumentere, at der er lidt et økonomisk tab på grund af forsinkelsen.

Sikkerhedsstillelse

Det kan aftales, at bygherren skal stille sikkerhed for entreprisesummens betaling. På samme måde kan I aftale, at entreprenøren skal stille sikkerhed for at udføre arbejdet. Hvordan der stilles sikkerhed, afhænger nærmere af den aftale, som I har indgået. Typisk stiller entreprenøren sikkerhedsstillelse modsvarende 15 % af entreprisesummen.

Ekstraarbejde

I forbindelse med entreprisekontrakter er det ikke unormalt, at der forekommer ekstraarbejde. Det kan for dig, som bygherre, betyde, at entreprenøren vil kræve betaling for yderligere udgifter ved byggeriet end aftalt. Aftaler om ekstraarbejde bør altid være skriftlige, således at omfanget og prisen er klart aftalt. Betingelserne om skriftlighed kan udmærkes indskrives i entreprisekontrakten.

Kontakt Advokatgruppen for professionel rådgivning

Er du entreprenør og skal indgå entreprisekontrakt med en bygherre, eller er du bygherre og skal indgå entreprisekontrakt med en entreprenør? Få hjælp og rådgivning hos Advokatgruppens specialiserede entrepriseretsadvokater.

Vi sikrer dig udarbejdelse af en fyldestgørende entreprisekontrakt, samt kvalificeret rådgivning, således at du ved, hvad du går ind til og undgår unødige tvister med din aftalepart.

Kontakt os i dag til en gratis, indledende samtale på 70 10 13 30 eller udfyld vores kontaktformular for at blive kontaktet af vores entrepriseretlige team.

advokat nicolai brommann carøe erhvervsret entreprise
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!