Almindelige betingelser

AB 18

AB 18 blev vedtaget i 2018, og træder således i stedet for AB 92 fra 1992. AB 18 står for almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. AB 18 er et regelsæt, som bygherren og entreprenøren kan vælge, skal gælde for deres kontrakt. Regelsættet er forholdsvist omfattende og regulerer parternes aftalegrundlag, sikkerhedsstillelse og forsikring, udførelsen af entreprisen, betaling, tidsfristforlængelse og forsinkelse, aflevering, mangler, eftersyn, ophævelse og tvistløsning.

Det er frivilligt for jer som aftaleparter, om I ønsker at vedtage AB 18 regelsættet for jeres kontrakt. Hvis I har valgt AB 18 for jeres kontrakt, så foreskriver regelsættet en række rettigheder og forpligtelser for aftaleparterne.

AB 18 (og tidligere AB 92) er ét af de mest anvendte regelsæt ved professionelle byggerier. Regelsættet er beregnet til at regulere aftaler inden for fag-, stor- og hovedentreprise. Hvis du derimod har brug for et regelsæt i forbindelse med en totalentreprise, så bør ABT 18 regelsættet anvendes.

Desuden kan man ved mindre entrepriser, med fordel anvende AB Forenklet, som er et afkog af AB 18, og som minder mere om den mere simple regulering i de tidligere almindelige betingelser AB 92.

AB Forbruger

Hvis bygherren er forbruger, gælder der nogle særlige regler. Som forbruger bør du nemlig i stedet vælge at bruge regelsættet AB Forbruger. AB Forbruger står for almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere. Det er også her frivilligt, om I ønsker at vedtage AB Forbruger for jeres entreprisekontrakt. Regelsættet er derfor først gældende mellem jer, når I specifikt har aftalt det.

ABT 18

ABT 18 står for almindelige betingelser for totalentreprise. Det betyder, at regelsættet alene kan anvendes, hvis der er tale om en totalentreprise. En totalentreprise indebærer, at entreprenøren både står for udførelsen af byggeriet men også projekteringen af byggeriet. ABT 18 regelsættet er ligesom AB 18 og AB Forbruger frivilligt for parterne. Anvendelsen af regelsættet forudsætter derfor, at bygherren og entreprenøren beslutter, at ABT 18 skal gælde for deres aftale om totalentreprise. ABT 18 vedtages som udgangspunkt mellem parterne ved, at bygherren og entreprenøren indskriver i entreprisekontrakten, at ABT 18 er vedtaget mellem parterne.

ABR 18

ABR 18 står for almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand. ABR 18 er et fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. ABR 89 er ligesom AB 18 og ABT 18 ikke en lov men et regelsæt. Det er derfor også her frivilligt for jer som aftaleparter, om I vil aftale ABR 18 for jeres kontrakt.

Skal jeg vælge almindelige betingelser for mit kontraktforhold?

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal vedtage AB 18, AB Forbruger, ABT 18 eller ABR 18 for dit kontraktforhold, anbefaler vi, at du kontakter vores specialiserede entrepriseretsadvokater i dag. Vores advokater kan rådgive dig i den rigtige retning, og hjælpe dig med at udarbejde lige præcis den entreprisekontrakt, som passer til jeres aftale.