Entrepriseret

Vi bistår med rådgivning, udfærdigelse og gennemgang af kontrakter og andre dokumenter

Entrepriseretten kan være en jungle at finde rundt i grundet de forskellige former for entreprise og det komplekse regelsæt. Der er ingen lov at slå op i, da entrepriseretten er domineret af nogle standardvilkår. Der kan være både fordele og ulemper ved anvendelse af de almindelige betingelser, som du bør være opmærksom på. Nedenfor hjælper vi dig med forståelsen af de vigtigste elementer af entrepriseretten. Formålet med entrepriseretlige dokumenter bør altid være at minimere risikoen for tvister og uklarhed.

Uanset om du indgår entreprisekonktrakter indenfor AB 18 i form af hovedentreprise, underentreprise, fagentreprise, storentreprise, AB-forbruger, indenfor ABT 93 som totalentreprise, ved brug af ABR 89 som rådgiver. Eller om du ikke benytter disse almindelige betingelser, skal du være opmærksom på hvilke fordele og ulemper der kan være forbundet med sådanne til- og fravalg.

Byggeriets retsforhold herunder entrepriseret, stiller store krav til de involverede parter og til tydeligheden af de dokumenter som udgør parternes aftalegrundlag.

Hver virksomhed er forskellig, og det samme er byggeprojekter – der er aldrig to ens, og hvert projekt har sine udfordringer. Derfor er det altafgørende at have præcise og klare aftaler, så man undgår stridigheder om hinandens pligter og rettigheder samt minimere risikoen for tvister og uklarhed. Du kan også starte med at læse vores seks råd til udarbejdelsen af en god entreprisekontrakt her.

Hvad er entrepriseret?

Entrepriseret behandler de aftaler, der i en entreprise indgås mellem en entreprenør og en bygherre om opførelsen af en konstruktion og anlæg til en aftalt pris. Entrepriseretten er et bredt favnende retsområde og omhandler utrolig mange retshandler, men retsområdet kan indsnævres til at omfatte aftaler mellem parterne, og hvorledes disse aftaler skal reguleres.

Entrepriserettens karaktertræk

Entreprisekontrakten er en aftale, indgået mellem bygherren og en eller flere entreprenører. Entreprenøren forpligter sig til mod betaling at tilvejebringe et bestemt arbejdsresultat, typisk enten opførelse, ombygning eller reparation af en bygning, tilhørende bygherren.

Entrepriser omfatter dog også anlægsarbejder, eksempelvis opførelse af vejanlæg og broer.

Der forefindes flere forskellige former for entreprise. De mest kendte er fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. De forskellige typer entrepriser pålægger entreprenøren forskelligt omfang af ansvar for fx projektering og koordinering af de enkelte delopgaver i den samlede entreprise. En entreprenør er desuden berettiget til helt eller delvist at overgive udførelsen af arbejdet til underentreprenører.

Entrepriseretten er et kompliceret retsområde. Der er imidlertid ikke nogen lov, der udtrykkeligt tager sigte på at regulere entrepriser, hvorfor entrepriseretten domineres af nogle standardvilkår (agreed documents), der vedtages mellem parterne i de enkelte entrepriseforhold. De såkaldte ”AB-vilkår”. AB-vilkårene er revideret flere gange, og den nyeste version er AB 18 fra 2018. Det er dog vigtigt at bemærke, at AB 18 ikke er de eneste standardvilkår, som finder anvendelse inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Fx finder også AB Forbruger anvendelse.

Uanset om du indgår entreprisekonktrakter indenfor AB 18, eller om du ikke benytter disse almindelige betingelser, skal du være opmærksom på, hvilke fordele og ulemper der kan være forbundet med sådanne til- og fravalg.

Som følge af ovenstående stiller entrepriseretten store krav til de involverede parter og tydeligheden af dokumenterne, som udgør parternes aftalegrundlag, skal man undgå komplikationer og potentielt erstatningsansvar.

Entrepriseretlige dokumenter bør derfor altid formuleres, så risikoen for tvister og uklarhed minimeres mest muligt. Her kan det være en fordel at alliere sig med en advokat, der er specialiseret inden for entrepriseret og kan rådgive dig om både muligheder og risici.

Entrepriseformer

Der findes mange forskellige former for entrepriser, men de kan opdeles i henholdsvis total-, hoved- eller fagentreprise. Du kan læse mere om de forskellige entrepriseformer herunder.

Totalentreprise

Ved totalentreprise er det entreprenøren, som står for alt. Det er dermed entreprenøren, som udarbejder projektmaterialet, tager byggestyringen og samtlige byggeopgaver. Bag totalentreprenøren vil der være et større team bestående af arkitekter, ingeniører og bygningskonstruktører. Totalentreprenøren vil også kunne stå for kontraktindgåelse med underentreprenører, styrer projektet samt udførelsen af entreprisen, indtil det er færdigt.

Hovedentreprise

I kontrast til totalentreprise er det ved hovedentreprisen bygherren selv, der står for udarbejdelsen af projektmaterialet og indhentning af diverse godkendelser. Ligeledes vil bygherren også stå for sikring af de optimale forhold til prissætningen og til hovedentreprenørens efterfølgende arbejde. Kontraktindgåelse med diverse underentreprenører vil høre til hovedentreprenørens opgave, men vedkommende vil også stå for kontrakter, tidsplanen, koordinering samt økonomi. Til sidst vil det også være hovedentreprenøren, som er tovholder på, at byggeriet afsluttes tidsmæssigt og til den aftalte kvalitet.

Fagentreprise

Ved fagentreprise er det bygherren, som står for at udarbejde hele projektmaterialet. Vedkommende står både for tilsyn og styring af hele entreprisen samt de tilhørende entreprenører. Entreprenørerne står derfor kun tilbage med deres ansvar i at udføre det korrekte resultat indenfor deres fagentreprise.

Parterne i entreprise

I entrepriseaftaler har man bygherren og entreprenøren som aftalens partner. Entreprenøren er den håndværksvirksomhed, der udfører arbejdet. Ofte har disse håndværksvirksomheder specialiseret sig i store byggerier(entrepriser). Bygherren er den person eller virksomhed, der bestiller og betaler for udførslen af konstruktionsarbejdet.

Professionel rådgivning indenfor entrepriseret

Vi rådgiver en lang række private og professionelle bygherrer, og alle typer og størrelser af entreprenørvirksomheder, herunder typehusfirmaer, totalentreprenører og fagentreprenører, samt professionelle rådgivere indenfor byggebranchen.

Vi vurderer og udarbejder entrepriseretlige dokumenter, ligesom vi fører et stort antal entrepriseretlige rets- og voldgiftssager

Læs herudover vores seks vigtige råd til udarbejdelse af en god entreprisekontrakt her.

Det er vigtigt at få alt klarlagt, når der skal udfærdiges en entreprisekontrakt. Det kan derfor være en god idé at alliere sig med en erfaren og specialiseret advokat i entrepriseret. Ring til os på 70 10 13 30 eller send os en henvendelse via kontaktformularen. Vi vil herefter kontakte dig snarest muligt for en uforpligtende samtale.