Entrepriseret

Vi bistår med rådgivning, udfærdigelse og gennemgang af kontrakter og andre dokumenter

Herunder kan du læse kort om entrepriseretlige emner og hvad du skal være særligt opmærksom på. Husk på, at du altid kan besøge vores specialiside, der er specialiseret i entrepriseret på entrepriseret.dk/ 

Entrepriseretten kan være svær at finde rundt i grundet de forskellige former for entrepriser og de komplekse regelsæt som følger med. Entrepriseretten er domineret af en række standardvilkår der ofte anvendes.

Uanset om du indgår entreprisekonktrakter indenfor AB 18 i form af hovedentreprise, underentreprise, fagentreprise, storentreprise, AB-forbruger, indenfor ABT 18 som totalentreprise, ved brug af ABR 18 som rådgiver, eller du ikke benytter disse almindelige betingelser, skal du være opmærksom på hvilke fordele og ulemper, der kan være forbundet med sådanne til- og fravalg.

Byggeriets retsforhold stiller store krav til de involverede parter og til tydeligheden af de dokumenter, som udgør parternes aftalegrundlag.

Det er derfor altafgørende at have så præcise og klare aftaler som muligt, så man minimerer risikoen for stridigheder om hinandens pligter og rettigheder samt minimere risikoen for tvister og uklarhed.

Hvad er entrepriseret?

Entrepriseret behandler de aftaler, der i en byggesag indgås mellem en entreprenør og en bygherre om opførelsen af et byggeri eller et anlægsarbejde til en aftalt pris. En entreprenør er den håndværker eller det firma, som skal udføre et aftalt arbejde, f.eks. et byggeri, for en anden. En bygherre er den person eller det firma, der betaler for opførelsen af et byggeri.

Entrepriserettens karaktertræk

Entreprisekontrakten er en aftale, indgået mellem bygherren og en eller flere entreprenører eller rådgivere. Entreprenøren forpligter sig til mod betaling at tilvejebringe et bestemt arbejdsresultat, typisk enten opførelse, ombygning eller reparation af en bygning tilhørende bygherren.

Entrepriser omfatter dog også anlægsarbejder, f.eks. opførelse af vejanlæg og broer.

Der findes forskellige former for entreprise. De mest kendte er fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise. De forskellige typer entrepriser pålægger entreprenøren forskelligt omfang af ansvar for f.eks. projektering og koordinering af de enkelte delopgaver i den samlede entreprise. En entreprenør er desuden berettiget til helt eller delvist at overgive udførelsen af arbejdet til underentreprenører.

Da der ikke er en lov, der udtrykkeligt tager sigte på at regulere entrepriser, domineres entrepriseretten af nogle standardvilkår (agreed documents), der vedtages mellem parterne i de enkelte entrepriseforhold. De såkaldte ”AB-vilkår”. AB-vilkårene er revideret flere gange, og den nyeste version er AB 18, ABT 18, AB Forenklet og ABR 18 fra 2019. Det er dog vigtigt at bemærke, at AB 18 ikke er de eneste standardvilkår, som finder anvendelse inden for bygge- og anlægsvirksomhed. F.eks. finder også AB Forbruger anvendelse.

Det må desuden bemærkes at der ikke er pligt til at anvende AB-vilkår. Du kan således sagtens indgå en individuelt aftalt entreprisekontrakt.

Entrepriseformer

Der findes mange forskellige former for entrepriser, men de kan grundlæggende opdeles i henholdsvis total-, hoved- eller fagentreprise. Du kan læse mere om de forskellige entrepriseformer herunder.

Hvad er totalentreprise?

Ved totalentreprise er det entreprenøren, der som udgangspunkt står for alt. Det er dermed entreprenøren, som udarbejder projektmaterialet, tager byggestyringen og samtlige byggeopgaver. Bag totalentreprenøren vil der være et større team bestående af arkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører og underentreprenører. Totalentreprenøren vil også typisk koordinerer de respektive rådgivere og underentreprenører, indtil det er færdigt.

Hvad er hovedentreprise?

I kontrast til totalentreprise er det ved hovedentreprisen bygherren selv, der står for udarbejdelsen af projektmaterialet, udbudsmateriale i øvrigt , samt indhentning af diverse godkendelser.. Kontraktindgåelse med diverse underentreprenører vil høre til hovedentreprenørens opgave, men vedkommende vil også stå for kontrakter, tidsplanen, koordinering samt økonomi. Til sidst vil det også være hovedentreprenøren, som er tovholder på, at byggeriet afsluttes til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet.

Hvad er fagentreprise?

Ved fagentreprise er det bygherren, som står for at udarbejde hele projektmaterialet. Bygherren indgår selv kontrakt med de respektive fagentreprenører. Bygherren står endvidere både for tilsyn og styring af hele entreprisen samt de tilhørende entreprenører. Entreprenørerne står derfor kun tilbage med ansvaret for eget arbejde, herunder at dette udføres i henhold til parternes aftale og fagmæssig korrekt.

Professionel rådgivning indenfor entrepriseret

Vi rådgiver en lang række private og professionelle bygherrer, og alle typer og størrelser af entreprenørvirksomheder, herunder typehusfirmaer, totalentreprenører, hovedentreprenører og fagentreprenører, samt professionelle rådgivere i form af ingeniører og arkitekter indenfor byggebranchen.

Vi vurderer og udarbejder entrepriseretlige dokumenter, ligesom vi fører et stort antal entrepriseretlige rets- og voldgiftssager.

Læs herudover vores seks vigtige råd til udarbejdelse af en god entreprisekontrakt her.

Det er vigtigt at få alt klarlagt, når der skal udfærdiges en entreprisekontrakt. Det kan derfor være en god idé at alliere sig med en erfaren og specialiseret entrepriseretsadvokat. Ring til os på 70 10 13 30 eller send os en henvendelse via kontaktformularen. Vi vil herefter kontakte dig snarest muligt til en uforpligtende samtale.

Du kan læse meget mere om entrepriseret, kontrakter og alle emner herunder på vores specialside entrepriseret.dk/

Lars Brandt advokat husadvokat boligadvokat Horsens
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!