Medarbejderes sygdom, ferie og barsel

Dine medarbejdere har ret til fravær på grund af bl.a. sygdom, ferie og barsel. Vi hjælper dig med at finde rundt i reglerne på de forskellige områder

Dine medarbejderes ret til fravær på grund af bl.a. sygdom, ferie og barsel er reguleret i både lovgivning, overenskomster og de individuelle ansættelseskontrakter. Vi står altid klar til at hjælpe dig med at finde rundt i både dine og dine medarbejderes rettigheder.

Sygdom

Fravær på grund af sygdom betragtes i udgangspunktet som lovligt fravær. Som arbejdsgiver har du krav på dokumentation for, at fraværet skyldes sygdom, i form af en lægeerklæring. Eller en tro og love-erklæring, hvor din medarbejder på tro og love bekræfter at være syg. Du kan som arbejdsgiver selv vælge hvilken af de 2 former for dokumentation du vil kræve.

Herudover har du som arbejdsgiver krav på at modtage en varighedserklæring. Dette er hvor enten en praktiserende læge eller speciallæge angiver et skøn for den forventede varighed af sygemeldingen. For funktionærer kan du kræve varighedserklæringen afleveret efter 14 dages sygdom.

Du skal sikre, at din medarbejder har fået en rimelig frist for afleveringen. Overholdes denne frist ikke, så kan du sanktionere en manglende aflevering af dokumentation med en standsning af lønudbetalingerne og i mange tilfælde en bortvisning.

Vi kan hjælpe dig med at håndtere ovenstående situationer, og de mange andre udfordringer en sygemeldt medarbejder, kan medføre for en arbejdsgiver.

Hvad er 120 dages-reglen?

Funktionærloven giver mulighed for, at det i et ansættelsesforhold aftales, at arbejdsgiveren kan opsige medarbejderen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Dette gælder hvis medarbejderen inden for et tidsrum af 12 på hinanden følgende måneder har oppebåret løn under sygdom i 120 dage.

Den såkaldte 120 dages-regel giver således arbejdsgiveren en mulighed for hurtigere og mindre omkostningstungt, at omstille sig, hvis en medarbejder har meget sygefravær.

Som arbejdsgiver skal man dog være opmærksom på særligt følgende forhold:

  • Optællingen af sygedagene – Kun medarbejderens egentlige fravær den pågældende dag skal tælles med. Halve sygedage skal således tælles med som 0,5 sygedag osv.
  • Hvordan man forholder sig til weekender og helligdage – Lørdage, søndage og helligdage kan tælles med, hvis medarbejderen må antages at have været syg også disse dage. Det vil typisk være tilfældet hvis medarbejderen er syg både om fredagen og den følgende mandag eller både før og efter en helligdag.
  • Om der faktisk er tale om sygedage – Hvis en medarbejder f.eks. i løbet af en 12 måneders periode både har været på orlov eller barsel og sygemeldt, da er det meget vigtigt kun at tælle sygedagene med.
  • Hvornår opsigelsen skal falde – Opsigelsen skal falde i umiddelbar tilknytning til udløbet af de 120 sygedage. Der kan således ikke opsiges på selve den 120. sygedag. Af væsentlige afgørelser på området kan det udledes, at der maksimalt kan opsiges 9 dage efter udløbet af den 120. sygedag, men det anbefales at foretage opsigelsen så tæt på udløbet af de 120 sygedage som muligt.

Vi rådgiver løbende en lang række virksomheder omkring anvendelsen af 120 dages-reglen. Vi står også klar til at rådgive din virksomhed.

Ferie og feriefridage

Efter Ferieloven har lønmodtagere i Danmark krav på 5 ugers ferie om året. Yderligere ferie og evt. feriefridage kan være vedtaget i enten den individuelle ansættelseskontrakt eller overenskomster.

Varsling af ferie

I udgangspunktet fastlægges dine medarbejderes ferie i samarbejde med medarbejderne. I sidste ende er det dog dig som arbejdsgiver der fastlægger ferien, hvis dine medarbejderes ønsker ikke kan imødekommes.

Dine medarbejdere har årligt ret til 3 ugers sammenhængende ferie (hovedferien), der skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september, og 2 yderligere uger (restferie), der ikke nødvendigvis skal placeres sammenhængende, men dog i hele uger og ikke som enkeltdage.

Du kan som arbejdsgiver varsle hovedferien afholdt med minimum 3 måneders varsel. Restferie kan varsles afholdt med 1 måneds varsel.

Feriefridage

Medarbejdere kan tildeles yderligere ferie i form af feriefridage i enten overenskomster eller den individuelle ansættelsesaftale.

Det er i Danmark sædvanligt, at medarbejdere i løbet af året optjener 5 feriefridage, men der er i udgangspunktet ikke tale om nogen rettighed, med mindre det er aftalt.

Barsel og andet fravær med relation til graviditet mv.

Dine medarbejderes ret til fravær i forbindelse med graviditet og adoption reguleres hovedsageligt af Barselsloven. Medarbejderen kan dog være tillagt yderligere rettigheder i f.eks. en overenskomst.

Hos Advokatgruppen kan vi hjælpe dig med at holde styr på dine medarbejderes rettigheder i forbindelse med graviditet, adoption mv.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!