Ansættelsesklausuler

En måde at beskytte sin virksomhed, men ikke altid pengene værd. Vi hjælper dig med at finde den bedst mulige løsning

Ansættelsesklausuler er samlebetegnelsen for kunde-, konkurrence- og jobklausuler. Alle tre typer klausuler er reguleret i Lov om ansættelsesklausuler/Ansættelsesklausulloven.

Ansættelsesklausulloven

Ansættelsesklausulloven trådte i kraft den 1. januar 2016 og finder således anvendelse på aftaler om ansættelsesklausuler indgået efter denne dato.

Hvad er en kundeklausul?

Kundeklausuler regulerer kort fortalt medarbejderens muligheder for at have forretningsmæssig forbindelse til den tidligere arbejdsgivers kunder.

Efter Ansættelsesklausulloven er en kundeklausul alene gyldig når:

 • Kundeklausulen vedrører kunder, som medarbejderen har haft forretningsmæssig forbindelse til inden for de seneste 12 måneder før opsigelsestidspunktet.
 • Medarbejderen ved klausulens ikrafttræden uafbrudt har været ansat hos arbejdsgiveren i 6 måneder.
 • Medarbejderen modtager en kompensation for at påtage sig klausulen (se mere herunder).
 • At klausulen ikke forpligter medarbejderen i mere end 12 måneder efter ansættelsesforholdets ophør.
 • Medarbejderen skriftligt orienteres om de ovenstående punkter.

Medarbejderen har krav på at få udleveret en liste over de af arbejdsgiverens kunder der er omfattet af klausulen.

Hvad er en konkurrenceklausul?

Konkurrenceklausuler regulerer medarbejderens muligheder for både direkte og indirekte at udøve konkurrerende virksomhed med sin tidligere arbejdsgiver.

En konkurrenceklausul er efter Ansættelsesklausulloven alene gyldig når:

 • Den pågældende medarbejder indtager en helt særlig betroet stilling eller har indgået en aftale med arbejdsgiveren om udnyttelse af en opfindelse gjort af medarbejderen.
 • Medarbejderen skriftligt får oplyst hvilke forhold i ansættelsen der gør det nødvendigt at indgå aftale om en konkurrenceklausul.
 • Medarbejderen ved klausulens ikrafttræden uafbrudt har været ansat hos arbejdsgiveren i 6 måneder.
 • Medarbejderen modtager en kompensation for at påtage sig klausulen (se mere herunder).
 • At klausulen ikke forpligter medarbejderen i mere end 12 måneder efter ansættelsesforholdets ophør.
 • Medarbejderen skriftligt orienteres om de ovenstående punkter.

I konkurrenceklausulen kan det nærmere specificeres hvad der udgør konkurrerende virksomhed, men det er ikke et gyldighedskrav.

Kombinerede klausuler

En kombineret klausul er betegnelsen for, at en medarbejder underlægges både en kunde- og en konkurrenceklausul.

De respektive klausuler skal overholde kravene til hver af de to typer klausuler, som beskrevet herover.

Kombinerede klausuler kan dog maksimalt forpligte medarbejderen i 6 måneder og udløser samme månedlige krav på kompensation som en isoleret kunde- eller konkurrenceklausul med en bindingsperiode på 12 måneder

Hvad er jobklausuler?

Jobklausuler regulerer hvor en medarbejder må tage ny ansættelse, men kan efter Ansættelsesklausulloven ikke længere gyldigt aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

De kan dog fortsat indgås i meget begrænset omfang i forbindelse med forhandlinger om en evt. virksomhedsoverdragelse. Det kan her med f.eks. en potentielt købende virksomhed aftales, at den købende virksomhed ikke må ansætte specifikke nøglemedarbejdere i en periode på 6 måneder fra klausulens indgåelse, dette uanset om opnås en aftale om en virksomhedsoverdragelse eller ej.

Opnås der aftale om en virksomhedsoverdragelse kan jobklausulen opretholdes indtil 6 måneder efter tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen.

Det er et gyldighedskrav, at den/de pågældende nøglemedarbejdere har været ansat hos arbejdsgiveren i mere end 3 måneder ved klausulens indgåelse.

Kompensation

For at påtage sig enten en kundeklausul, konkurrenceklausul eller kombineret klausul er medarbejderen berettiget til en kompensation.

Kompensationen beregnes på baggrund af medarbejderens samlede lønpakke og altså lønnen inkl. fri telefon, fri bil mv.

Kompensationen kommer til udbetaling som et månedligt beløb, der udbetales i hele klausulens bindingsperiode. Kompensationen for de første 2 måneder udbetales dog som et engangsbeløb sammen med sidste lønkørsel under ansættelsen.

For isolerede kunde- og konkurrenceklausuler afhænger kompensationens størrelse af bindingsperiodens længde. Med en bindingsperiode på 6 måneder er medarbejderen berettiget til en kompensation på 40 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet. Med en bindingsperiode på 12 måneder stiger kompensationen til 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet.

For kombinerede klausuler har medarbejderen krav på en kompensation svarende til 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet – også selv om den maksimale bindingsperiode her er 6 måneder.

Opnår medarbejderen andet passende arbejde i bindingsperioden, da kan lønnen fra den nye arbejdsgiver modregnes i kompensationen. En kompensation på 40 % kan dog maksimalt nedsættes til 16 %, men en kompensation på 60 % maksimalt kan nedsættes til 24 %. Der kan ikke modregnes i engangsbeløbet for de 2 første måneder af bindingsperioden.

Opsigelse og bortfald af ansættelsesklausuler

Både kunde- og konkurrencekausuler kan opsiges med 1 måneds varsel af arbejdsgiver. Medarbejderen har dog fortsat ret til kompensation i form af engangsbeløbet for de 2 første måneder, hvis medarbejderen fratræder sin stilling inden for 6 måneder efter at klausulen er opsagt.

Hvis arbejdsgiveren opsiger medarbejderen uden at medarbejderen har givet rimelig anledning hertil, da kan en konkurrenceklausul eller konkurrencedelen af en kombineret klausul ikke gyldigt håndhæves af arbejdsgiveren. Det samme er tilfældet, hvis medarbejderen selv opsiger sin stilling fordi arbejdsgiveren ikke har opfyldt sine forpligtelser. En kundeklausul eller kundeklausul-delen af en kombineret klausul vil dog fortsat kunne håndhæves.

En konkurrenceklausul eller konkurrencedelen af en kombineret klausul er ikke bindende for medarbejderen, hvis den går videre end påkrævet for at værne om arbejdsgiverens tarv.

Hvem er omfattet?

Ansættelsesklausulloven dækker alle medarbejdere på det danske arbejdsmarked, og ikke kun funktionærer, som var tilfældet med den daværende lovgivning. Derudover er der enkelte bestemmelser i loven, der rækker udover det almindelige lønmodtagerbegreb, og derfor også dækker direktører og virksomhedsejere.

Klausuler indgået før 1. januar 2016

Ansættelsesklausuler indgået før 1. januar 2016 er for hovedpartens vedkommende stadig gyldige, hvis de var gyldige efter tidligere lovgivning.

Hos Advokatgruppen kan vi rådgive dig om, hvorvidt dine medarbejderes klausuler fortsat er gyldige og hvorledes de kan håndhæves.

Du kan læse mere om ansættelsesklauser på vores specialhjemmeside arbejdsret.dk.

Anders Birch Poulsen Advokat Arbejdsret advokatgruppen
Gratis opkald
Få advokathjælp til din sag
Ja tak!