Specialty: Company Law

Anders Birch Poulsen Lawyer/ associated partner
Direct:
87 32 81 84
Cell:
51 43 17 71
Email:
abp@advokatgruppen.dk
Dan Dahl Rahimian web
Dan Dahl Rahimian Lawyer
Direct:
87 32 81 24
Cell:
29 60 89 60
Email:
ddr@advokatgruppen.dk
Mogens miljøadvokat camping
Mogens N. Lund Lawyer/ associated partner
Direct:
76 28 14 29
Cell:
40 38 46 33
Email:
mnl@advokatgruppen.dk
Rasmus Lind Hardt
Rasmus Lind Hardt Lawyer
Direct:
76 20 74 92
Cell:
52 23 82 03
Email:
rlh@advokatgruppen.dk
Mette Patuel
Mette Patuel Legal secretary
Direct:
76 20 74 80
Email:
mp@advokatgruppen.dk
Marianne Michael Bach
Marianne Falkenberg Legal secretary
Direct:
76 28 14 31
Email:
mf@advokatgruppen.dk
Maibritt advokatsekretær
Maibritt Holst Nielsen Legal secretary
Direct:
76 28 14 32
Email:
mhn@advokatgruppen.dk
Advokatsekretær Fredericia Avdokatgruppen
Jette Clausen Legal secretary
Direct:
76 20 74 85
Email:
jc@advokatgruppen.dk
Lars Brandt Lawyer
Direct:
76 28 14 33
Email:
lab@advokatgruppen.dk